skip to Main Content
کارگاه های آموزشکده فنی قدس - قزوین

مشخصات پروژه

کارفرما: اداره نوسازی مدارس استان قزوین
مساحت پروژه: 4000 مترمربع
سال ساخت: 1387- 1384

توضیحات پروژه

Back To Top