skip to Main Content
پل عابر پیاده بیمارستان اردیبهشت - شیراز

مشخصات پروژه

کارفرما: بیمارستان اردیبهشت شیراز
طول پل: 40 متر
مکان:شیراز- بلوار شهید چمران
سال ساخت: 1382

توضیحات پروژه

پل عابرپیاده خرپایی

Back To Top