skip to Main Content
پارکینگ های خیمه ای سازمان منطقه آزاد کیش

مشخصات پروژه

کارفرما: شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش
سال ساخت: 1393
سطح پوشش پارکینگ ها: 200 مترمربع

توضیحات پروژه

Back To Top